Статут на Американскиот универзитет на Европа-ФОН

Акти донесени согласно Законот за високото образование од 2018 година

Следи преглед на најзначајните акти врз основа на кои се регулираат студиите на Американкиот универзитет на Европа-ФОН.

 • Одлука за усогласување на начинот на спроведување на општите акти на Универзитетот за време на траење на вонредната состојба и мерките за спречување на појава, внесување, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на Корона вирусот COVID-19 (преземи документ)
 • Правилник за студирање според ЕКТС (преземи документ)
 • Правилник за специјалистички труд (преземи документ)
 • Правилник за магистерски студии (по стариот систем) (преземи документ)
 • Етички кодекс на АУЕ-ФОН  (преземи документ)
 • Правилник за дисциплинска одговорност на студентите на АУЕ-ФОН (преземи документ)
 • Правилник за издавачка дејност на АУЕ-ФОН (преземи документ)
 • Правилник за полагање и оценување испити (преземи документ)
 • Правилник за докторски студии (трет циклус) (преземи документ)
 • Правилник за условите и постапката за доделување на звање Proffesor emeritus и негови права (преземи документ)
 • Правилник за единствените критериуми и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни и соработнички звања на АЕУ-ФОН (преземи документ)
 • Самоевалуација 2021 (преземи документ)
 • Правилник за академска мобилност на ЕУ – Еразмус (преземи документ)
 • Упатство за изработка на семинарска работа и есеј,  дипломска работа и магистерски труд (преземи документ)
 • Упатство за остварување практична настава (преземи документ)
 • Извештај за работата на Ректорот за академска 2018/2019 година (преземи документ)
 • Деловник за работа на Сенатот (преземи документ)
 • Одлука за  дополнување на одлуката за усогласување на начинот на спроведување на општите акти на Универзитетот за време на траење на вонредната состојба и мерките за спречување на појава, внесување, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на Корона вирусот COVID – 19 (преземи документ)
 • План за родова еднаквост за академската 2022/2023 година (преземи документ)